fbpx

Важно за малкия и среден бизнес


Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/energbgc/public_html/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2585

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/energbgc/public_html/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 1807

Остават броени дни до крайния срок

Не е за вярване, но е факт, че цената на електрическата енергия на свободния пазар може да е по-изгодна за бизнеса от цената на регулирания пазар.  Реално, при свободно договаряне на цената на енергията до 10-ти септември 2020 с лицензиран доставчик, могат да се намалят разходите за електричество за бизнеса до 30%.

Ако сте собственик или наемател на офис, магазиниче, кафене, производствен цех, пицария, ресторант, фурна, разсадницик, бакалия, сладкарница или друго, т.е. използвате електрическа енергия за небитови нужди, то тази информация ще Ви помогне да спестите разходи, като договорите по-ниска цена за закупуване на електрическа енергия за своя бизнес.

Титулярите на партиди, които  използват електроенергия за небитови нужди или отдават под наем помещения на микро, малкък и среден бизнес, които използват електроенергия за небитови нужди трябва спешно да предприемат действия за избор и сключване на договор с НОВ доставчик на електрическа енергия.

Какво налага тази промяна?

Ако сте собственик на микро, малък и среден бизнес и сте присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение (НН) т.е. вие сте така наречения небитов клиент, това означава че сте задължени да излезете на свободния пазар на електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. Това са разпоредбите на Закона за енергетиката от 26-ти юни 2020 г. във връзка с постепенната либерализация на пазара на електроенергия. Тези промени са наложителни във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5  юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.

Защо да сключвате нов договор за доставка на електрическа енергия?

Не трябва да се тълкува погрешно, че либерализацията на пазара на електроенергия е в ущърб на малкия и среден бизнес, щом е задължителна. Напротив. Тя дава възможност за:

Излизането на свободния пазар от малкия и среден бизнес досега беше по желание, като всички останали бизнеси присъединени на ниво ниско напрежение се снабдяваха с електроенергия по регулирани цени. Всеки собственик на малък и среден бизнес имаше избор да купува от крайните снабдители на електрическа енергия – „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про Продажби” АД и „ЕСП Златни пясъци” ООД или да си избере друг доставчик на електрическа енергия с който да договори по-добри условия и цена за покупка на електроенергия за своя бизнес.

Важно: Във Ваш интерес е да не чакате, а да бъдете активни и да упражните правото си на избор СЕГА, за да не плащате УТРЕ тока на по-висока цена!
Ако сте наематели, а не собственици, това не означава, че наемодателя ще Ви плаща сметката за ток. Във Ваш инерес е да бъдете активни и да изисквате от собственика да сключи изгоден договор за доставка на електроенергия.

Какво ще се случи, ако не предприемете никакви действия?

Ако не предприемете никакви действия, това не означава, че ще останете без ток.

От 01 -ви октомври 2020 г. в съответствие с приетите изменения на Закона за енергетиката от 26-ти юни 2020 г., досегащният Ви снабдител на електрическа енергия – ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-Про или ЕСП Златни пясъци ще продължи да Ви снабдява с електрическа енергия, изпълнявайки ролята на търговец на електрическа енергия, но при съвсем различни условия и цени от досегашните. Ще бъдат въведени така наречените типови договори, които ще уреждат правата и задълженията на двете страни. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) има ангажимент да утвърди обзците на тези договори до 31-ви август 2020 г. и да регламентира цените и условията за продажбва на електрическа енергия за небитови клиенти.

И така,  имате два избора:

1. До 10 – ти септември 2020 г. да сте избрали и сключили договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени

или

2. От 01-ви октомври 2020 г. сключвате типов договор по цени и условия определени от КЕВР и оставате при досегашния си доставчик, който ще изпълнява ролята на търговец на електрическа енергия.

Важно: Типовите договори ще са със срок на валидност от 1-ви октомври 2020 г. до 30-ти юни 2021 г. Ако до 01-ви юли 2021 г. небитов клиент все още не е избрал доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция и то при съвсем различни и неизгодни за него условия и цени. При сделки с доставчик от последна инстанция, цената на електрическата енергия е значително по-висока. Това се дължи на факта, че функцията на доставчик от последна инстанция е да снабдява с електрическа енергия инцидентно до избор на друг доставчик. Смяната на доставчик от последна инстанция с друг доставчик се извършва съгласно предвидения ред в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия.

На какви условия трябва да отговаря новия доставчик на електрическа енергия?

Доставчикът на електрическа енергия трябва да е юридическо лице, което притежава лиценз за търговия с електрическа енерегия, издаден от КЕВР. Важно е също така, достъвчикът да е и координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия.

Какво означава балансираща група и каква е ролята на координатора?

Съвкупността от търговски участници (потребители, производители, търговци), които участват общо на пазара на балансираща енергия формират т.н. балансираща група. Те всички се наричат членове на балансираща група. При сключване на договор с Координатор на балансираща група, той поема отговорност да покрие разходите по администриране, прогнозиране, балансиране, финансиране на процесите по обезпечаване нуждите на членовете в групата, с което недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно се балансират в рамките на групата и това намалява общия измерен небаланс на групата.

Важно: Със сключването на договор с Координатор на балансираща група Вие ставате член на балансираща група и прехвърляте отговорността за балансиране на потребената и измерена електрическа енергия на координатора. Той поема отговорността за балансиране и финансовите разходи по администриране на заявките към Електроенергийния системен оператор.

Къде можете да намерите лицензиран доставчик на електрическа енергия?

КЕВР поддържа актуален публичен списък с лицензираните доставчици на електрическа енергия. Можете да изтеглите списъка от тук. На по-късен етап, към 31 декември 2020 г., КЕВР ще предостави и достъп до web базирана платформа, която ще информира бизнеса относно правилата за излизане на свободния пазар на електроенергия и необходимата информация свързана с либерализацията на пазара.

Кой ще отчита електромера Ви, ако излезете на свободния пазар?

Отчитането на търговските електромери ще се извършва както досега от ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-Про или ЕСП Златни пясъци. Те имат ангажимент да предоставят своевременно информация за потреблението на електроенергия на новия Ви доставчик, който от своя страна ама ангажимент да Ви изготвя и изпраща фактури за потребеното количество енергия. Доставчикът може да Ви предлага и допълнителни услуги, които да Ви помагат да се информирате и да спестявате от разходите си за енергия.

Коя част от цената мога да договарям?

Единствено цената на активната електрическа енергия подлежи на договаряне и свързаните с нея разходи за балансиране на потреблението. 

Тя се движи в диапазона от 98 до 120 лв./МВтч в зависимост от средно-месечното потребление и срока за който се сключва договора.

Важно: Цената за „мрежови услуги – достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежи и „задължения към обществото“ се определят и регулират от КЕВР и се заплащат от всички клиенти, както на регулирания, така и на свободния пазар. За клиентите на регулирания пазар, цената за „задължения към обществото“ е включена в цената на електрическата енергия, а при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за „задължения към обществото“ се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия.

Какво е важно да знаете за индивидуалните договори по свободно договорени цени?

Можете да купувате само активна нетна електрическа енергия. Сключва се отделен договор за покупко-продажба на електрическа енергия и членство в балансирана група, така наречения Индивидуален договор, който урежда конкретните условия за продажба на нетна активна електрическа енергия със съответни параметри.

Цената на активната енергия, която търговецът може да Ви предложи е фиксирана или комбинирана цената на борсата + надбавка в диапазона 4-15 лв.

Сроковете на договорите могат да бъдат различни в зависимост от договореността между страните.

Договорите могът да бъдат отворени с възможност за промяна на цената в зависимост от борсовата цена или затворени без отчитане вариациите в цената на енергията на борсата.

Можете ли да сменяте доставчика си на електическа енергия

Да, излизането на свободния пазар за небитови клиенти присъединени на ниво ниско напрежение става задължително от 01.10.2020 г. Щом веднъж сте регистрирани на свободния пазар можете да сменяте доставчика си колкото пъти пожелаете без ограничения. Смяната на доставчик отнема около 20 работни дни.

Какво може да направи за Вас новия доставчик на електрическа енергия?

Какво е необходимо да направите за да излезете на свободния пазар?

За да сключите договор с нов доставчик трябва да:

  • Нямате просрочени задължения към досегашния доставчик;
  • Да сте титуляр на партидата за електроенергия;
  • В случай, че сте възложители на обществени поръчки, да предприемете необходимите законови действия за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия по реда на Закона за обществените поръчки;
  • Изберете доставчик от списъка с лицензирани от КЕВР доставчици на електрическа енергия и да поискате оферта;
  • Сключите индивидуален договор за доставка на електроенергия и да упълномощите новия си доставчик да извърши регистрацията Ви на пазара на електрическа енергия, като подготви всички необходими в тази връзка документи и извърши съответните правни и фактически действия до успешната регистрация.

Накратко…

Ако имате въпроси ще се радваме да Ви бъдем полезни. Можете да се свържете с нас на телефон: 0889 969 505

или да ни изпратите запитване, като отговорите на няколко въпроса.

Кой е настоящия ви доставчик на електрическа енергия?
Какви са вашите средно- месечни разходи за електроенергия?
Моля изберете с какво можем да сме ви полезни!
 

В процеса на смяна на доставчик ще Ви бъде поискана фактура от досегашния Ви доставчик на електрическа енергия.

Текстът и изображениеята в статията са предмет на защита на авторско право в съответствие с българското законодателство.

В статията е използвана информация от следните източници:

  • https://www.me.government.bg/bg/theme-news/ministerstvoto-na-energetikata-publikuva-informaciya-za-osnovnite-stapki-ot-procesa-na-liberalizaciya-2844-m0-a0-1.html
  • https://www.dker.bg/bg/spisk-na-litsenzirani-trgovtsi-na-elektricheska-energiya-na-svobodniya-pazar.html

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

БългарскиEnglish