fbpx

До 15 000 лева за фотоволтаици за домакинствата

Най-после стартира програмата за финансиране на фотоволтаици с пари по Националния план за възстановяване и устойчивост

На 9-ти май 2023 г. стартира програмата за подпомагане на домакинствата за изграждане на инсталации с фотоволтаици, вкл. инсталации за солари за топла вода.

Целта е да се насърчи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници и да се стимулира потреблението на екологично чиста енергия, като успоредно с това се намали и потреблението на твърди горива от домакинствата.

Определени са два компонента:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за собствено потребление до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Кой може да кандидатства?

Изискванията към кандидатите:

 • Да е български/европейски гражданин или да има статут на постоянно пребиваващо физическо лице;
 • Да е собственик на еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна жилищна сграда. Ако притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци;
 • Жилището трябва да е собствено;
 • Жилището, с което кандидатства, трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 • Съгласие на етажната собственост при многофомилните жилищни сгради – предоставя се копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 • Собстеникът следва да декларира, че използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) към момента на кандидатстване или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;
 • Да предостави доказателство, че в жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на процедурата чрез подбор или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;
 • Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp, важи собственици в многофамилни жилищни сгради;
 • Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата или документи на доставената и монтирана инсталация или система, която/които включва/т:
  • ценовите параметри на доставката и монтажа;
  • данни за техническите параметри на инсталацията;
 • Собственикът на имота трябва да няма задължения за местни данъци и такси за имота с който кандидатства;
 • Собственикът трябва да не е осъждано лице;

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да кандидатсва само с едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, кандидатства единия от собствениците му.

Какви документи са необходими?

 • Документ, доказващ гражданството и постоянния адрес;
 • Документ за собственост;
 • Копие от Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство. Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в режим на етажна собственост;
 • Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца;
 • Декларация при кандидатстване, в която се посочва и използвания неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) за жилището, за което се кандидатства.

Важно е да се знае

ВАЖНО: Кандидатът финансира със собствени средства изпълнението. Допустимо е да се използват кредити. Средствата се възстановяват след одобрение, сключване на договор за финансиране и след представяне на искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи и ако са изпълнени всички условия за предоставяне на финансова подкрепа средствата се възстановяват. 

Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас за консултация на тел. 0889969505 или чрез формата за контакт!

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.