fbpx

До 15 000 лева за фотоволтаици за домакинствата

Най-после предстои старта на програмата за финансиране на фотоволтаици с пари по Националния план за възстановяване и устойчивост

През февруари 2023 г. се очаква стартиране на програмата за подпомагане на домакинствата за изграждане на инсталации с фотоволтаици, вкл. инсталации за солари за топла вода.

Целта е да се насърчи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници и да се стимулира потреблението на екологично чиста енергия, като успоредно с това се намали и потреблението на твърди горива от домакинствата.

Определени са два компонента:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за собствено потребление до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Кой може да кандидатства?

Изискванията към кандидатите, съгласно публикуваните към 22 декември 2022 г. от Министерство на енергетиката за обществено обсъждане  документи са:

 • Да е български/европейски гражданин или да има статут на постоянно пребиваващо физическо лице;
 • Да е собственик на еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна жилищна сграда. Ако притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци;
 • Жилището трябва да е основно – изисква се удостоверение от общината, че жилището е основно;
 • Жилището, с което кандидатства, трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 • Съгласие на етажната собственост при многофомилните жилищни сгради – предоставя се копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 • Собстеникът следва да декларира, че използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) към момента на кандидатстване или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;
 • Да предостави доказателство, че в жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на процедурата чрез подбор или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp;
 • Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 • Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата или документи на доставената и монтирана инсталация или система, която/които включва/т:
  • ценовите параметри на доставката и монтажа;
  • данни за техническите параметри на инсталацията;
 • Собственикът на имота трябва да няма задължения за осигуровки и местни данъци и такси за имота с който кандидатства;
 • Собственикът трябва да не е осъждано лице;

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да кандидатсва само с едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, кандидатства единия от собствениците му.

Какви документи са необходими?

 • Документ, доказващ гражданството;
 • Документ за собственост;
 • Копие от Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство. Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в режим на етажна собственост;
 • Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност;
 • Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца;
 • Декларация при кандидатстване, в която се посочва и използвания неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) за жилището, за което се кандидатства.

*Възможно е да бъдат изисквани и допълнителни документи, което ще стане ясно след приключване на процедурата за обществено обсъждане.

Важно е да се знае

ВАЖНО: Кандидатът финансира със собствени средства изпълнението. Допустимо е да се използват кредити. Средствата се възстановяват след одобрение, сключване на договор за финансиране и след представяне на искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т. ч. разходооправдателни документи и ако са изпълнени всички условия за предоставяне на финансова подкрепа средствата се възстановяват. 

Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

Окончателните условия за кандидатстване ще бъдат публикуване след приключване на общественото обсъждане.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас за консултация на тел. 0889969505 или чрез формата за контакт!

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

БългарскиEnglish