fbpx

Влезе в сила нов Регламент за етикетите за енергийна ефективност на битовите електроуреди

Нов Регламент за етикиране на битовите електроуреди

0т 01.08.2017 влезе в сила новият Регламент за етикетите за енергийна ефективност – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1369 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС.

Нова скала за енергийна ефективност

Новият регламент връща старата скала за енергийна ефективност на етикетите за енергийна ефективност за класификация на битовите електроуреди с използване на буквите от A до G, която се оказва най-ефективна и разбираема за потребителите. Предвижда се нейното единно приложение за всички продуктови групи, като се очаква по този начин да се повиши прозрачността и разбирането сред клиентите. Новите етикети ще бъдат лесно разпознаваеми, прости и кратки. Комисията е установила, че осигуряването на точна, подходяща и сравнима информация относно конкретно потребление на енергия от уредите улеснява клиентите при търсенето и избора на електроуреди, потребяващи по-малко енергия и други основни ресурси по време на употреба.

Цветове на етикетите за енергийна ефективност

Запазват се цветовете за изобразяване на ефективността на уредите в цветовете от тъмнозелено (най-ефективен) до червено (най-неефективен).

За да бъдат етикетите действително полезни за клиентите за намаляване потреблението на енергия и техните разходите, стъпките на скалата върху етикета се предвижда да съответстват на значителни икономии на енергия и разходи за клиентите. В допълнение към скалата може да бъде указано и потреблението на енергия в абсолютно изражение, за да могат клиентите да предвидят прякото въздействие на своя избор върху сметките си за енергия.

Предвижда се с въвеждането на еднотипна скала от A до G с новите разбираеми етикети за енергийна ефективност на битовите електроуреди за всички продуктови групи да се повиши прозрачността и разбирането сред клиентите. В ситуациите, при които поради мерките за екодизайна по Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета продуктите не могат вече да попадат в клас E, F или G, тези класове се предвижда да бъдат посочени върху етикета в сиво. В редки случаи, например когато не се постигат достатъчно икономии в целия спектър на седемте класа, етикетът може да съдържа по-малко класове от обичайната скала от A до G.

Създава се публична продуктова база данни

За да могат клиентите лесно да разпознават най-добрия използван енергиен клас за всяка продуктова група и да сравняват характеристиките на моделите за да избират най-енергоефективните продукти се предвижда създавнето на продуктовата база данни. Продуктовата база данни ще е публично достъпна онлайн и ще бъде на разположение на всички заинтересовани участници на пазара-производители, дистрибутори, търговци, органи за контрол и др.

Продукти за отопление и подгрявне на вода

По отношение на енергийното етикетиране на продукти за отопление и подгряване на вода новият регламент предвижда ясно разграничаване на технологиите с традиционни изкопаеми горива, които в най-добрия случай попадат в клас А, и технологиите с енергия от възобновяеми източници, които често са значително по-скъпи, за които са запазени класовете A+, A++ и A+++. Очаква се етикетите за уреди използващи изкопаеми горива да бъдат запазени, а тези използващи възобновяеми източници да бъдат преобразувани на по-късен етап.

Интелигентно използване на енергията

Предвижда се новият регламент да допринесе за разработването, разпознаването от клиентите и навлизането на пазара на продукти за интелигентно използване на енергията, които да могат да бъдат активирани, така че да се постигне взаимодействие с други уреди и системи, включително със самата енергийна мрежа, с цел повишаване на енергийната ефективност или използването на енергия от възобновяеми източници, намаляване на потреблението на енергия и стимулиране на иновациите.

Новото енергийно етикетиране ще помогне на потребителите да правят информиран избор, който има значителен принос за икономиите на енергия и за намаляването на сметките за енергия, като същевременно стимулира иновациите и инвестициите в производството на по-енергийно ефективни продукти.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.