fbpx

ENERGISE – онлайн интерактивна база данни

Проектът ENERGISE

Платформата за енергийно спестяване EnerGbg стана част от интерактивна база данни с включени различни инициативи за устойчиво потребление на енергия в 30 европейски страни. Проектът е разработен от ENERGISE чрез финансовата подкрепа на Рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Причини за създаване на проекта?

Проектът е създаден във връзка с нарастващата необходимост да се отговори на ускорения темп на климатичните промени. Европейската комисия поставя конкретни цели, свързани с климата и консумацията на енергия, които са насочени към намаляване на парниковите газови емисии, както и общо намаляване на зависимостта на икономиката от енергоизточници, отделящи въглероден диоксид. Тя констатира, че сегашните ръст и темп на промените са недостатъчни за достигане на необходимото ниво на устойчив преход в енергийната система. Става все по-ясно, че постигането на посочените цели зависи до голяма степен от комплексни фактори, свързани с навиците и стандартите на консумация на енергия от страна на крайните потребители.

Инициативата ENERGISE

В отговор на тези проблеми възниква иновативната общоевропейска изследователска инициатива ENERGISE, работеща за постигане на по-голямо научно разбиране на социалните и културните влияния върху потреблението на енергия. ENERGISE разработва, тества и оценява възможностите за промяна „отдолу – нагоре“ в потреблението на енергия в домакинствата и общностите в цяла Европа.

Цели на проект ENERGISE

 • Надграждане на съществуващи изследвания в областта на устойчивото енергийно потребление посредством разработването на иновативна теоретична рамка, която съчетава подходи по изследване на социални практики и „енергийни култури“;
 • Оценка и сравнение на въздействието на европейски инициативи за намаляване на консумацията на енергия;
 • Ускоряване използването на „живи лаборатории“ за проучване и трансформация на съществуващи „енергийни култури“;
 • Генериране на нови изследователски познания в областта на въздействието на рутинни практики и отклонения в прехода към по-голяма устойчивост на енергийното потребление;
 • Подобряване на ангажираността на различни заинтересовани страни от обществото, политиката и индустрията в посока ефективен трансфер на изводите и препоръките, произтичащи от проекта, за по-нататъшно реализиране на Европейския енергиен съюз.

Базата данни

Чрез систематизирана класификация на съществуващи енергийни инициативи от 30 европейски страни ENERGISE създава най-пълната база данни за европейски инициативи за устойчиво потребление на енергия. Инициативите са разпределени в четири основни групи според специално разработена типология.

ENERGISE приема за отправна точка схващането, че културната промяна е ключов елемент в процесите по успешен енергиен преход. Индивидуалното потребление на енергия е функция на това, кои сме самите ние, мястото откъдето идваме, и на социално-културните и материалните контексти, които обитаваме. Социалните норми и практики по отношение на работа, образование, семеен живот, потребление и отдих значително повлияват нашите модели на потребление на енергия, както и нашата способност и/или желание за промяна на тези модели. Без цялостно разбиране на тези „енергийни култури“, публично-политическите мерки за намаляване на енергийната консумация на ниво отделни общности или домакинства има вероятност да се провалят.

Международният изследователски екип на ENERGISE е разработил систематична класификация на повече от 1000 съществуващи инициативи за устойчиво потребление на енергията (SECI) от 30 европейски страни. Като водещ участник в тази амбициозна кампания, Aalborg University от Дания наскоро е предоставила тази база данни на всички заинтересовани чрез свободно достъпна онлайн платформа.

Базата данни информира потребителите за съдържанието, обхвата и целите на инициативите за устойчиво потребление на енергия (SECI) и разяснява предизвикателствата за справяне с проблема с прекомерното използване на енергия. Базата данни и интерактивната карта са ценен източник на информация за всички специалисти, занимаващи се с потреблението на енергия, за изследователи, групи от граждани и всеки интересуващ се от добрите примери от различни европейски страни за устойчиво потребление на енергия.

Категории на инициативите за устойчиво потребление на енергията (SECI) включени в базата данни

Инициативите за устойчиво потребление на енергията (SECI) са обособени в четири категории, в зависимост от различните подходите към проблема за глобалното затопляне и свързаните с тях методи за намаляване на консумацията на енергия.

Все повече проучвания показват, че инициативите и програмите „Комплексни взаимодействия“ и „Всекидневни ситуации“, които разглеждат консумацията на енергия през призмата на социално установените практики и сложните взаимоотношения между технологии, бизнес модели, услуги и организация на всекидневния живот, е по-вероятно да доведат до смислени и дълготрайни промени в потреблението на енергия в сравнение с тези, фокусиращи се единствено върху „Индивидуалното поведение“ и „Технологиите“. Както разкрива проучването на екипа на ENERGISE, само малък брой от проучените SECI са в първите две категории.

Изследователска стратегия – „Живи лаборатории“ (Living Labs)

ENERGISE възприема подхода на „живите лаборатории“ за непосредствено наблюдение на съществуващи „енергийни култури“ в реална обстановка, с цел тестване и оценка на инициативи за намаляване на енергийната консумация в рамките на отделни общности и домакинства. Задълбочен преглед и класификация на потребителски инициативи от 30 европейски държави ще осигури основата за разработването на два прототипа „ENERGISE Living Labs“, предназначени да уловят влиянията върху индивидуалното и колективното енергийно потребление. Събирането на данни, преди, по време и след въвеждането на 16 „живи лаборатории“ в рамките на осем партньорски държави, ще допринесе за планирането и оценката на бъдещите инициативи на потреблението на енергия в цяла Европа.

Участници в проекта

Проект ENERGISE е разработен от консорциум включващ седем университета, както и три научноизследователски института и неправителствени организации от България, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Словения, Швейцария, Холандия и Обединеното кралство. Проектът се радва на подкрепата на агенции и институции като Energy Cities, SCORAI Europe, Унгарския бизнес съвет за устойчиво развитие, E.ON Унгария, Community Energy (Англия) и Агенцията за устойчива енергия на Ирландия.

Координатор на проекта

 • National University of Ireland, Голуей (Ирландия)
 • Dr. Frances Fahy, frances.fahy@nuigalway.ie

Партньори по проекта

Проект ENERGISE включва 10 партньора (университети, изследователски институти, компании и неправителствени организации) от България, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Словения, Швейцария, Нидерландия и Обединеното кралство:

 • Aalborg University, Дания
 • Applied Research and Communication Fund, България
 • Focus Association for Sustainable Development, Словения
 • GreenDependent Institute, Унгария
 • Kingston University, Великобритания
 • Ludwig-Maximilians-University, Мюнхен
 • Maastricht University, Холандия
 • University of Helsinki, Consumer Society Research Centre, Финландия
 • University of Lausanne, Швейцария

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.