fbpx

Първата акредитация ICP

Investor Confidence Project (ICP)

EnerGbg DZZD получи първата за България акредитация ICP Industry Project Developer и вече е част от мрежата ICP Industry Project Developer Network.

Какво означава ICP?

Investor Confidence Project (ICP) е европейска инициатива за енергийна ефективност (EE), която има за цел да стандартизира процеса по разработване и документиране на проекти по енергийна ефективност, прилагайки най-добрите практики. ICP подпомага оценката на проекти за ЕЕ по отношение на енергийните им характеристики и гарантира на инвеститорите техническа и финансова целесъобразност на проектите. 

Проекти, които отговарят на изискванията на ICP протоколите и са изготвени и верифицирани от акредитирани разработчици на проекти и специалисти за удостоверяване на качеството, се обозначават като – Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) проекти.

ICP ангажира инвеститори в Европа чрез инвестиционната си мрежа, разполагаща с 1,5 млрд. Евро наличен капитал за реализация на ICP проекти. Някои от тях предлагат и стимули за проекти с IREE.

ICP допринася за увеличаване на сигурността в енергийните спестявания и намаляване на риска, правейки проектите по-привлекателни за инвеститорите.

История на ICP

ICP е инициирана в САЩ през 2011 г. с подкрепата на Фонда за опазване на околната среда.

През 2015 г. ICP е въведена в Европа благодарение на безвъзмездната помощ от програмата на Европейската комисия „Хоризонт 2020“ за научни изследвания. Стартира пилотно във Великобритания, Германия, Австрия, Португалия и България с подкрепата на широк кръг от инвеститори, разработчици на проекти, компании работещи в областта на ЕЕ и други заинтересовани страни, общо над 160 организации.

От януари 2017 г. ICP e в партньорство с Green Business Certification Inc. (GBCI) и е част от портфолиото от стандарти и сертификации на GBCI, включващи LEED системата за зелени сгради, с цел увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност в световен мащаб. Тази инициатива осигурява глобален обхват на системата ICP и IREE ™ Certification.

През 2016 г. Европейската комисия обявява ICP Europe за „най-добра практика“ за максимизиране на потенциала за енергийни спестявания и за увеличаване на инвеститорския интерес и доверие в проекти за енергийно обновяване на съществуващи сгради.

Участници в процеса

В процеса на идентифициране, квалификация, разработване, верификация, софтуерното осигуряване и осигуряването на инвестицията за реализация на проектите са ангажирани няколко страни:

  • Собственици на: сгради, индустриално оборудване и улично осветление в Европа, потенциални получатели на ползите от прилагането на ICP проекти.
  • Екипът на ICP Europe. Той e органа, който стандартизира начина по който проектите за енергийна ефективност се разработват, документират и измерват за улеснение на частните инвестиции и осигуряване на възможност за агрегиране на проекти. Екипът на ICP Europe разработва методология за стандартизация, която следва най-добрите практики и включва независима проверка, което е от съществено значение за повишаване на прозрачността. Осигурява последователността и надеждността на проектите за енергийна ефективност и изграждането на доверие сред инвеститорите. Акредитира и провежда обучения за квалификация на разработчиците на проекти и оценителите по осигуряване на качеството.
  • ICP Project Developers (PD) – това са така наречените разработчици на ICP проекти за ЕЕ в сгради, промишлени системи и улично осветление.
  • Quality Assurance (QA) – всеки проект за ЕЕ по ICP се верифицира от квалифицирани оценители по осигуряване на качеството.
  • Credentialed Software Provider са акредитирани ICP доставчици на софтуер, които осигуряват автоматизацията на процеса по сертификация на проекти за EE.
  • Еnergy efficiency investors осигуряват инвестициите за реализация на ICP проектите по ЕЕ получили IREE сертификация. Те признават и подкрепят ползата от най-добрите практики и  използването на протоколите ICP.

ICP мрежите

За улесняване на комуникацията и идентифицирането на участниците в системата ICP са създадени три публични мрежи.

  • Investor Network Directory е мрежата обединяваща регистрираните инвеститори, които подпомагат процеса по реализация на ICP проекти.
  • ICP Europe Quality Assurance Network обединява в общ публичен регистър квалифицираните специалисти по осигуряване на качеството. В зависимост от професионалната ниша, която оценяват специалистите са разпределени в три отделни мрежи- сгради, индустрия и снабдяване с енергия, улично осветление.
  • ICP Europe Project Developer Network – обединява специалистите по разработка на проекти по ICP. В зависимост от професионалната ниша, в която разработват проекти специалистите са разпределени в три отделни мрежи- сгради, индустрия и снабдяване с енергия, улично осветление.

Investor Ready Energy Efficiency™ IREE проекти или как работи системата ICP?

ICP предлага серия от протоколи, които дефинират най-добрите практики свързани с разработването на проекти по енергийна ефективност в индустрията, сградния фонд и уличното осветление. ICP осигурява система от критерии, които дават възможност за валидиране на проектите за ЕЕ от трета страна. Проекти, които отговарят на изискванията на ICP протоколите и са изготвени и верифицирани от акредитирани разработчици на проекти и специалисти за удостоверяване на качеството, се обозначават като – Investor Ready Energy Efficiency™ IREE проекти.

IREE проектите за ЕЕ повишават доверието между собствениците и инвеститорите, което води до понижени разходи за реализиране. Това означава реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност в сгради, промишлени системи и улично осветление с по-ниски оперативни разходи, по-висока пазарна стойност и със съществено по-малък въглероден отпечатък.

Европейски протоколи за енергийна ефективност  (Energy Performance Protocols)

Основната част от методологията на ICP са Протоколите за енергийна ефективност. Те определят стандартна пътна карта на най-добрите практики за проекти за енергийна ефективност, произтичащи от жизнения цикъл на проектите ICP. Те използват съществуващите и общоприетите европейски и национални стандарти за създаване на стандартизирани проекти с надеждна възвращаемост.

Разработени са три типа протоколи.

Протоколи за сгради

Има шест протокола, които обхващат по-голямата част от проектите за енергийна ефективност в сгради. Изборът на протоколи се основава на типа сграда и на размера и сложността на проекта.

Промишлени протоколи

Има два протокола – комплексни и целеви, които обхващат проекти за енергийна ефективност в промишлеността. Изборът на подходящи протоколи се базира на избраната стратегия за енергийно спестяване.

Протоколи за улично осветление

Този единен протокол обхваща всички видове проекти за енергийна ефективност на уличното осветление.

Свържи се с нас и заяви ICP за твоя бизнес!

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.