fbpx

СТОП на „вземи, произведи и изхвърли“

Кръгова икономика

circular еconomy

Терминът „Кръгова икономика“  e възникнал като продължение на стратегията „Нулеви отпадъци” от средата на 90-те години. Стратегията е резултат от усилията на природозащитни организации, национални и местни власти, граждани и индустрии да намерят устойчиво решение на все по-нарастващия проблем с отпадъците. След задълбочени анализи на потреблението на енергийни ресурси, Европейската Комисия стига до извода, че трябва да се търсят устойчиви от екологична и икономическа гледна точка начини за използване на природните ресурси.

От линейна към кръгова икономика

За да се постигне икономически растеж е необходимо да се промени използваният досега линеен модел на икономически растеж „вземи, произведи и изхвърли“ и да се премине към кръгов модел при който енергийните ресурси се използват многократно по време на техния жизнен цикъл или до т.н. „кръгова икономика“.  

Основната идея на кръговата икономика е запазването на стойността на продуктите и материалите възможно най-дълго време. Генерирането на отпадъци и използването на ресурси са сведени до минимум и ресурсите се запазват в икономиката, когато продуктът достигне края на жизнения си цикъл. Отпадъците от своя страна се използват многократно за създаване на допълнителна стойност.

Групи продукти и материали

Кръговата икономика разделя продуктите и материалите на две групи:

  1. Безредни биологични хранителни вещества- предназначени за повторно използване в биосферата, и
  2. Технически хранителни вещества-предназначени за многократно използване, без да влизат в биосферата.

Очаква се този нов модел на оползотворяване на енергийните ресурси да създаде нови работни места в Европа, да насърчи иновациите и да осигури на хората чиста околната среда.

Какво печелим при преминаването от линеен към кръгов модел?

  • По данни на Комисията, предотвратяването на генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната употреба и други подобни мерки могат да доведат до нетни икономии за предприятията в ЕС в размер на 600 милиарда евро или 8 % от годишния им оборот, като в същото време намалят общите годишни емисии на парникови газове с 2—4 %.
  • В секторите на повторната употреба, преработването и поправката, например, разходите за преработването на мобилни телефони могат да бъдат намалени наполовина, ако тяхното разглобяване беше по-лесно. Анализи на Комисията показват, че ако се събират 95 % от старите мобилни телефони, това може да доведе до икономии на производствени разходи за материали в размер на над 1 милиард евро. 
  • Преминаването от рециклиране към обновяване на лекотоварни превозни средства, при които нивата на събираемост вече са високи, би могло да доведе до:

– икономии на материали в размер на 6,4 милиарда евро на година (около 15 % от бюджета за материали);

-140 милиона евро под формата на разходи за енергия;

– намаляване на емисиите на парникови газове с 6,3 милиона тона.

Какво се предвижда в бъдеще?

Предвижда се да бъдат извършени редица законодателни предложения относно отпадъците и конкретен план за действие. Ще се обръща внимание на всички на всички фази на жизнения цикъл на продуктите: от производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични суровини. Целта е чрез промяна на практиката и начина на живот да се стимулират действия водещи до повторна употреба на използвани вече ресурси. Очаква се промяна в конкретни сектори или потоци от материали като пластмасите, хранителните отпадъци, основните суровини, строителните отпадъци и отпадъците от събаряне, биомасата и продуктите на биологична основа, както и хоризонтални мерки в области като иновациите и инвестициите.

Как можете да се включите в процеса на промяна от линейна към кръгова икономика?

#Когато прецените, че няма да използвате повече закупените от вас електроуреди, можете да се погрижите за тяхното рециклиране!

#Потърсете най-близката компания за извозване на електроуреди във вашия жилищен район и предайте уредите за рециклиране!

#По този начин помагате за ефективното използване на природните ресурси и опазването на средата в която живеете чиста!

Публикацията е авторска. Всички права запазени. Забранено е копирането и разпространението на текстове и снимки, без изрично съгласие на собственика на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.