fbpx

50% безвъзмездно финансиране

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – BG16RFOP002-6.002

На 3-ти май 2022 г. стартира нова програма за подпомагане на МСП от преработвателната промишленост. Кандидатстването ще е изцяло онлайн.  Управляващ орган е Министерство на иновациите и разтежа. Програмата се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК)  по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма, инвестиционен приоритет 6.1 „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Основна цел на програмата

Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Подкрепата се изразява в осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за микро, малки и средни предприятия и устойчиво възстановяване на икономиката.

Размер на безвъзмездната помощ

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро). 

 • 50% от допустимите разходи по проекта;
 • Минимален размер на безвъзмездната помощ – 25 хил. лв.;
 • Максимален размер на безвъзмездната помощ – 150 хил. лв.

Кой може да кандидатства?

Допустими за кандидатстване са микро, малки и средни предприятия от „Преработваща промишленост”, съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) (сектор „С“, съгласно КИД) и да имат приключени 2018 г., 2019 г. и 2020 години.

Реализираните нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.) в зависимост от категорията на МСП са както следва:

 • За микро предприятия >= 210 хил. лв.
 • За малки предприятия >= 750 хил. лв.
 • За средни предприятия >= 3 млн. лв.

Важи правилото първи по ред, първи по право, т.е. проектите ще се разглеждат и одобряват по реда на тяхното постъпване в системата ИСУН.

По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

Допустими категории материали и оборудване

Пълен списък с описание на материалите и оборудването можете да видите като кликнете на линка: Prilojenie_18.1_Spisyk aktivi

Програмата не изисква изготвне на енергиен одит. При обявяването на процедурата, за всяка отделна позиция от списъка на допустимите категории материали и оборудване ще бъдат определени референтни цени. Заявените разходи за дълготрайни активи/материали следва да съответстват на заложените референтни стойности в Списъка на допустимите категории материали и оборудване се допуска максимално увеличение с до 10 % от съответната референтна стойности.

Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване:
Непроизводствено оборудване, както следва:
1. Котли

2. Горелки

3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух

4. Лъчисто газово отопление

5. Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди

6. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване

7. Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)

8. Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство

9. Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане

10. Системи за хибридна вентилация

11. Чилъри

12. Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага

13. Енергийно-ефективни охладители на въздух

14. Помпи

15. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух

16. Въздуходувки за сгъстен въздух

17. Централизирано управление на системи за сгъстен въздух

18. Изсушители на сгъстен въздух

19. Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници

20. Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери

21. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради

22. Енергоспестяващи осветители
23. Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Допустимо е въвеждането и сертифицирането на Системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

Допустими са разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems).

 • Разходи за консултантски услуги за внедряване на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – максимален разход 8 хил. лв. 
 • Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – максимален разход 10 хил. лв. 

Кои предприятия не са допустими?

 1. Обявени в несъстоятелност;
 2. В производство по несъстоятелност;
 3. В процедура по ликвидация;
 4. Са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
 5. Преустановили са дейността си;
 6. Намират се в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
 7. Са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
 8. Са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
 9. Е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
 10. Имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.;
 11. Са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
 12. Лицата, които представляват кандидата са правили опит да повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или да получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 13. лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс и  престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
 14. За лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
 15. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
 16. Е установено, че са редставили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор и не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 17. Предприятия попадащи в обхвата на подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
 18. Предприятия, чиято  основна си икономическа  дейност е свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия съгласно  чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) № 1301/2013;
 19. На база посоченото недопустими са предприятия, осъществяващи  основна икономическа  дейност, която съгласно КИД-2008 попада в раздел С 12 „Производство на тютюневи изделия“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Ако желаете повече информация можете да се свържете с нас на тел. 0889969505 или e-mail: bulgaria@energbg.com и да поискате изготвяне на оферта за енергиен монитиринг и мениджмънт като попълните формата за контакт.

Давам своето съгласие, собствениците на уеб сайта www.energbg.com да използват подадената от мен информация с цел да отговорят на моето запитване.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.