fbpx

Безвъзмездно финансиране за битова газификация

Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България “ или накратко Проект DESIREE GAS

Внимание! Програмата е спряна, поради изчерпване на финансовия ресурс.

Нови условия за финансиране по проект Desiree Gas

Считано от 9 юли 2018 г. безвъзмездната финансова помощ (гранта) за газификация на българските домакинства по проект Desiree Gas се увеличи от 20% на 30% от допустимите разходи без ДДС. Допълнително 100% се финансира безвъзмездно и такса присъединяване. Кандидатствалите до момента по проект Desiree Gas домакинства ще бъдат компенсирани за разликата.

Запазва се таванът на финансиране от 1000 eвро без ДДС на имот за закупуване на високо-ефективни котли и 1200 Евро без ДДС за кондензационни котли.

Проектът Desiree Gas е механизъм за подпомагане замяната на неефективно енергийно оборудване, използвано за отопление от българските домакинства, с ново високо-ефективно на природен газ. 

Проектът подкрепя най-ефективните технологии и подпомага преминаването от въглеродно интензивни източници към по-благоприятния природен газ. Основна цел на проекта е да  бъде намалено потреблението на енергия и отделянето на емисиите  въглероден диоксид (CO2) в жилищния сектор на Република България.

Всеки индивидуален проект за газификация на домакинство подлежи на разглеждане и одобрение от Министерство на енергетиката, като безвъзмездните средства се осигуряват по Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие в рамките на Националната програма за ускорено газифициране на българските домакинствата.

Кой може да кандидатства?

 • Домакинства, до чиито имоти има изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), но не са кандидатствали досега за финансиране по проект Desiree Gas и
 • Домакинства, които са кандидатствали за финансиране на първи етап от финансирането на проекта за 20% от допустимите разходи, но искат да бъдат  компенсирани за разликата до 30% и за такса присъединяване, която такса са платили по-рано със собствени средства. Компенсирането на разликата ще се извърши чрез приспадане на сумата от месечните сметки за ползван природен газ в бъдеще. За да се възползвате от помощта е необходимо да подадете заявление в местното газоразпределително дружество (ГРД) до 31 март 2019 г.

Критерии за допустимост на кандидатите

Допустими кандидати по схемата за безвъзмездна помощ са физически лица  – собственици на жилища на територията на България, до чиито имоти има изградена газоразпределителна инфраструктура и разпределението на природен газ се обслужва от лицензирано ГРД, което е подписало Меморандума за разбирателство по проекта. Можете да изтеглите списък на газоразпределителните дружества, подписали Меморандум за разбирателство от тук.

Критерии за допустимост на кандидатите

КритерийОписание
КД-1Правен статутБенефициентът трябва да бъде физическо лице.
КД-2СобственостБенефициентът трябва да е собственик на имот, който е с жилищно предназначение и се ползва за живеене.
КД-3ПолзванеВътрешната газова инсталация (ВГИ) трябва да се монтира след като имотът вече се обитава. ВГИ не може да се монтира в имоти, които са в процес на изграждане.
КД-4Данъчни задълженияБенефициентът трябва да докаже, че към датата на подаване на заявлението всички дължими данъци и такси върху недвижимия имот, където ще се монтира ВГИ, са платени.
КД-5Липса на двойно финансиранеКонкретните инвестиции не са покрити изцяло или частично от друга схема за безвъзмездна помощ или чрез други донорски програми.
КД-6Смяна на източника на енергияДопустимите бенефициенти трябва да заместват енергия, използвана за отопление, както следва:

1.    от електричество към природен газ

2.    от въглища към природен газ

3.    от дърва към природен газ

4.    от нафта към природен газ

Преходът от централно отопление към природен газ не е допустим по настоящия проект.

КД-7Разстояние от газоразпределителната мрежаТова е допълнителен технически критерий, свързан с приетото максимално разстояние до съществуващата газоразпределителна мрежа – то се определя от всяко ГРД. Допустимостта по отношение на този критерий се проверява от ГРД.

Допустими разходи

Допустими разходиОписание
Цена за присъеди-няванеРазходи за свързване към съществуващата газоразпределителна мрежа на имота на бенефициента (в размер, одобрен от КЕВР за съответния газоразпределителен регион).
Проектиране

 

Разходи за изготвяне на проект (първоначална проверка, експертен анализ, финансов анализ, подготовка на документация и т.н.), свързани с подготовката и изпълнението на подпроекта на бенефициента.
Материали и оборудване

 

Разходи за закупуване и доставка на оборудване, свързано с изпълнението на подпроекта на бенефициента, което попада в обхвата на допустимите инвестиции*.
Монтаж

 

Разходи за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването, свързани с изпълнението на подпроекта на бенефициента.

*Забележка: Всички инсталации след точката на присъединяване, но без разходите за газовия измервателен уред, който е собственост на ГРД – вкл. всички необходими тръбопроводи с или без прилежащото оборудване извън жилището, между точката на присъединяване към газоразпределителната мрежа, но без газоизмервателния уред, както и съответното оборудване вътре в имота.

Недопустими разходи

Недопустими разходиОписание
Разходи за технически надзорРазходи за технически надзор и одобрение на проекта (външни услуги за оценка на съответствието съгласно приложимото законодателство).**

Разходи за технически надзор преди въвеждане в експлоатация на ВГИ.

Разходи за употребявано оборудванеНе се допуска покупка на оборудване втора ръка.
Разходи за поддръжка и обслужванеТе трябва да бъдат определени в рамките на отделно споразумение с инсталаторите.
Разходи за оборудване или услуги, финансирани от друг източникРазходи, включени в рамките на друга операция, програма или финансова схема, свързана със средства на ЕС или националния бюджет или някоя друга програма за отпускане на средства.
Финансови разходи Разходи за лихви, данъци, мита или такси.
ДДСДанък добавена стойност, независимо от невъзможността от възстановяване.

**Забележка: съгласно Раздел 5, членове 31-35 от Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП), лицензираните фирми за технически надзор трябва да отговарят на изискванията и техните основни функции са проверка на техническата документация на газовото оборудване и инсталации, по отношение на проект, монтаж, експлоатация и ремонт за съответствие с техническите изисквания, правила и норми, определени от съответните нормативни актове.

Допустимо оборудване

Безвъзмездната помощ ще бъде предоставяна само за доставка и монтаж на устройства и съоръжения в съответния имот след точката на присъединяване, но без газоизмервателния уред, който е собственост на ГРД.

Допустимите устройства и съоръжения следва да покриват изискванията на приложимите нормативни актове и технически стандарти.

Допустимо оборудване
1Едноконтурни газови котли за отопление с капацитет между 4 и 100 кВт.
2Двуконтурни газови котли за отопление и битова гореща вода с капацитет между 4 и 100 кВт.
3Кондензни газови котли.
4Битови котли за гореща вода.
5Газови тръби за вътрешна газова инсталация.
6Газови конвектори.
7Газова арматура.
8Радиатори.
9Вътрешни отоплителни мрежи, включително:

·         тръби за пренос на гореща вода

·         циркулационни помпи

·         клапи (изолационни, преходни, смесителни, автоматизирани, спирателни)

·         термостатни вентили за радиатори

·         разпределителни колектори

·         вентилационни шахти

·         изолация

10Автоматизация и други уреди, работещи с природен газ, които са неразделна част от ВГИ.

Критерии за допустимост на оборудването

КритерийОписание
1Енергийна ефективност Допустимите материали и оборудване трябва да гарантират постигането на целите за енергийна ефективност на проекта и да отговарят на минималните стандарти.
3Качество и безопасностОборудването трябва да отговаря на най-добрите международни практики и да съответства на строгите изисквания за ефективност, определени в действащите нормативни документи и технически стандарти

Краен срок на проекта

Срокът на действие на проекта е до месец юни 2020 г.

Процедура за кандидатстване

Процедурата за кандидатстване по проект Дезире е максимално улеснена за кандидатите. Достатъчно е клиентът на газоразпределителното дружество само да заяви желанието си да ползва средства по проекта в ГРД, след което самото дружество подпомага потребителите при попълване на необходимите документи и поема всички дейности по изпълнението. Средствата са разпределени така, че да обхванат в максимална степен цялата територия на страната.

Образци на документи за изтегляне

 • Образец А1 – Заявление за кандидатстване – изтегли
 • Образец А2 – Комбинирана декларация – изтегли
 • Образец А3 – Протокол за липса на започнато строителство – изтегли
 • Образец А4 – Делегация за плащане – изтегли
 • Образец В1 – Оферта – изтегли
 • Списък с критерии за допустимост за кандидатстване – изтегли
 • Препратка към регистъра на ДАМТН  за фирмите с лиценз за поддържане, ремонтиране и преустройване на опасни съоръжения – изтегли
 • Информация за допустимостта на материали и оборудване – изтегли
 • Допустими и недопустими разходи – изтегли

Документите за кандидатстване се предоставят на място в офисите на ГРД по местоположение на имотите, където за попълването им ще Ви бъде оказана техническа помощ.

Процедура за кандидатстване

Етапи по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ:

 1. Етап 1.Предварително одобрение
 2. Етап 2. Окончателно одобрение
 3. Етап 3. Потвърждение за допустимост от Консултанта
 4. Етап 4. Изграждане
 5. Етап 5. Присъединяване
 6. Етап 6. Изплащане на безвъзмездната помощ

Етап 1 Предварително одобрение

Кандидатът за безвъзмездна помощ заявява пред съответното ГРД своето желание за присъединяване към газоразпределителната мрежа и получаване на безвъзмездна помощ. Заявлението се подава на хартия в офисите на ГРД или по електронен път на определения за това имейл адрес на ГРД (ако ГРД предлага такава опция). Заявлението се попълва по образец, като към него се прилагат следните документи:

– Документ за самоличност и декларация за правен статус на кандидата (по образец).

– Нотариален акт, договор за покупка, удостоверение за наследници и/или справка от имотния регистър.

В случай на съсобственост, се изисква декларация за съгласие в полза на кандидата, подписано от съсобствениците, притежаващи поне 50%+1% от идеалните части на имота, за който се кандидатства.

В случай, че имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост се изисква Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост.

– Сметка за електричество, издадена до шест месеца преди подаването на заявлението за отпускане на безвъзмездна помощ, показваща потреблението на електроенергия.

– Комбинирана декларация за платени местни данъци и такси; за липса на двойно финансиране; за ползване на жилището и за използван източник на енергия (по образец).

– Уведомление за поверителност (по образец).

В случай, че за съответния имот е подписан договор за присъединяване преди датата на стартиране на програмата (7 юли 2016 г.), но имотът не е физически присъединен към газоразпределителната мрежа, следва да се представи Протокол, удостоверяващ липсата на започнато изграждане на газова инсталация (по образец).

На този етап ГРД проверява техническата допустимост на имота – изисква се наличието на изградена мрежа в района.

В края на този етап ГРД издава Становище за присъединяване.

Етап 2 Окончателно одобрение

Кандидатът за безвъзмездна помощ избира допустим инсталатор от одобрения списък с допустими инсталатори и го предлага на ГРД. Кандидатът за безвъзмездна помощ може да упълномощи ГРД да изберете допустим инсталатор по своя преценка, но за сметка на Кандидата.

Избраният инсталатор извършва техническа проверка на обекта, за да определи необходимите строителни работи и разходи и изготвя предложение (оферта) с опис на техническите работи и предложените цени, включително допустимо оборудване. Кандидатът разглежда офертата и може да поиска преразглеждане, ако не я одобри. ГРД представя интегрирана оферта на кандидата, включваща всички разходи, свързани с подпроекта (оборудване, монтаж, такси за присъединяване, технически надзор). След одобрение на интегрираната оферта от страна на кандидата, се подписва Договор за инженеринг с ГРД, който съдържа клауза за отложено влизане в сила, тъй като подпроекта подлежи на потвърждение на допустимостта от страна на Консултанта по проекта. На този етап се подписват и Договор за присъединяване и Договор за доставка.

ГРД предава заявлението от кандидата, заедно с подписаните договори, на Консултанта по проект DESIREE Gas за потвърждение на допустимостта.

Етап 3 Потвърждение на допустимостта

Консултантът по проект DESIREE Gas проверява пълнотата и допустимостта на заявленията

– Ако заявлението не отговаря на условията, в срок от 7 работни дни от получаването на всички изискуеми документи, се издава мотивирано Писмо за отказ към кандидата.

– Ако заявлението е одобрено, издава се Потвърждение за допустимостта и договорите влизат в сила.

При получаване на Потвърждение за допустимостта, ГРД е длъжно своевременно да уведоми бенефициента за датата на потвърждението, както и за влизането в сила на договорите от същата дата.;

Етап 4 Изграждане

Избраният допустим инсталатор подготвя работен проект в съответствие с представената оферта и с националните разпоредби, който се одобрява от фирма за технически надзор. Инсталаторът изпълнява договорените строителни работи, включително новите вътрешни газови инсталации, котли, нови мрежи за снабдяване с гореща вода и радиаторите (ако е приложимо) и т.н. След приключване на работите, техническият надзор инспектира съоръженията. В рамките на съответната проверка, техническият надзор проверява дали инсталациите са в съответствие с проекта, извършва тестове на място, и проверява мрежата (тестове за налягане, тръбни връзки и т.н.).

– В случай на несъответствия, се изискват коригиращи действия и се организира нова проверка.

– В случай, че няма несъответствия, техническият надзор издава Акт за първоначален технически преглед.

Лицензирана компания за поддържане, ремонт и преустройства на опасни съоръжения.

Етап 5 Присъединяване

След издаването на Акта за първоначален технически преглед, ГРД осъществява присъединяването към газопреносната мрежа.

При подписването на Приемо-предавателен протокол за изграждането на ВГИ между ГРД и Бенефициента, се подписва и Делегация за плащане на безвъзмездната помощ директно към ГРД (по образец). С този документ бенефициентът упълномощава ГРД да получи безвъзмездната помощ от ЕБВР, предвид факта, че бенефициентът заплаща на ГРД стойността на инвестицията намалена със стойността на безвъзмездната помощ.

Етап 6 Отпускане на безвъзмездната помощ

До 7 дни след издаването на първата фактура за доставка на природен газ, ГРД представя на Консултанта Искане за плащане на безвъзмездната помощ, заедно с необходима документация, а именно:

 • Акт за първоначален технически преглед;
 • други документи, свързани с проверката на работите и въвеждането в експлоатация съгласно законодателството;
 • Фактура за доставка на газ на бенефициента;
 • Фактура за авансово плащане от Бенефициентите към ГРД;
 • Фактура за окончателно плащане от Бенефициентите на ГРД;
 • Делегация за плащане, подписана от Бенефициента;
 • Копия на фактурите на всички плащания, извършени към избрания инсталатор във връзка с изпълнението на Договора за инженеринг.

В случай на разлика в стойността на предоставената оферта и реално изпълнения проект, трябва да се представи документ, обосноваващ тази разлика – напр. екзекутивни чертежи и технически протокол или КСС, подписани от бенефициента.

В срок от 14 дни Консултантът по проекта извършва проверка на документите и издава Потвърждение на плащането, въз основа на което ЕБВР отпуска безвъзмездната помощ и я превежда на съответното ГРД.

Финансови условия

След получаване на потвърждение за допустимост и съответно влизане в сила на Договора за инженеринг с газоразпределителното дружество (Етап 3), бенефициентът дължи съответното авансово плащане, ако такова е предвидено в договора;
След изграждането на вътрешната газова инсталация и присъединяването на бенефициента към газоразпределителната мрежа (Етап 5), той следва да заплати на газоразпределително дружество (ГРД) остатъка от сумата по договора за инженеринг, като от нея се приспада размера на безвъзмездната помощ по Проект Dеsiree Gas. Бенефициентът подписва делегация за плащане, с която упълномощава Министерство на енергетиката да плати от негово име сумата, представляваща безвъзмездна финансова помощ, на съответното ГРД. От собственика се изисква да заплати на ГРД стойността на инвестицията, намалена със стойността на безвъзмездната помощ, като в зависимост от условията, които предлага съответното ГРД, заплащането може да е наведнъж или разсрочено във времето (на равни месечни вноски към дружеството).

Пример:

Размер на инвестицията – 6 000 лева
Размер на допустимите разходи – 5 000 лева
Размер на безвъзмездната финансова помощ – 1500 лева (30 % от размера на допустимите разходи) + 100 лева (такса присъединяване) = 1600 лева
Дължима сума от собственика – 4 500 лева (представляващи размера на инвестицията минус размера на частта от безвъзмездната финансова помощ, равняваща се на 30% от допустимите разходи + таксатата за присъединяване, която след потвърждение на плащането от страна на Консултанта ще бъде възстановена на собственика чрез приспадане от фактурите за доставка на газ)

Бенефициентът има възможност да заплати със собствен или заемен ресурс.
За осигуряване на собственото участие на бенефициентите, е разработен специален банков продукт от две банки – Сосиете Женерал Експресбанк и Първа инвестиционна банка. Те ще предоставят целеви потребителски кредити при облекчени условия, при лихва в размер на 6,3 %.
Повече информация за предлаганите кредити можете да откриете на следните електронни адреси:

www.fibank.bg

www.sgeb.bg

Споделената информация и условията за кандидатстване по проект Desire Gas са по данни на консултанта на проекта:

Ел Ди Кей Кънсалтънтс Енджиниърс енд Пленърс С А

Ел. поща: info@desireegas.bg

Телефон: 02/92 63 107

Мобилен: 0889 246 397

www.desireegas.bg

EnerGbg не носи отговорност за промяна в условията за кандидатстване по проекта и достоверността на публикуваната на интернет страницата www.desireegas.bg информация.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нашите консултанти за съдействие на телефон 0889969505 или чрез формата за контакт.

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish