fbpx

3 стъпки за намаляване разходите за енергия в предприятия и сгради

Енергийна ефективност или нов маниер на живот

Днес проблемът с опазването на околната среда е силно наболял в цял свят. Ежедневно ставаме свидетели на климатични изменения и природни катаклизми, които оставят сериозни щети върху начина на живот на хората. Още повече, поради все по-високия стандарт, който се налага, нараства тази част от населението на Земята, която изпитва затруднение да покрива разходите си за енергия. Всички тези трудности се отнасят до нас и тревожат именно нас. Истината обаче е, че отново ние сме тези, които трябва да поемем инициативата за промяна на нашия живот, така че да осигурим чиста среда за живеене на нас и нашите даца.

Как можем да променим ситуацията?

През последните години понятието „енергийна ефективност“ се свързва с нов възглед за възприемане на света и нова политика за съхраняване живота на Земята. За тази цел е необходимо балансирано съотношение между енергия и природа.

Все повече прилагането на мерки за енергоспестяване с времето се превръща в  амбициозен и модерен начин на живот, благодарение на който се решава не един важен проблем от заобикалящия ни свят. Изборът и полагането на усилия в тази насока води до повишаване качеството на живот, намаляване използването на енергия и не на последно място финансови икономии. Ефектът от прилагането на индивидуални енергоспестяващи мерки рефлектира и върху икономиката на страната като цяло. Намалява се зависимостта от енергийни ресурси и се повишава положителното въздействие върху човешкото здраве, като следствие от намаляване отделянето в атмосферата на вредни въглеродни емисии.

Откъде да започнем?

Много често осъзнаваме, че е необходимо да предприемем действия за подобряване на енергийната ефективност, но не знаем откъде да започнем. Често хаотичното инвестиране в подобрения на ефективността не води до очаквания резултат, дори понякога има обратен ефект.

Предлагаме Ви 3 основни стъпки за енергийно спестяване и трайно подобряване на енергийната ефективност в предприятия и сгради.

Стъпка 1. Професионален енергиен одит за определяне на най-подходящите енергоспестяващи мерки

Първа стъпка за подобряване на енергийната ефективност е извършването на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност). Редът за обследване за енергийна ефективност е регламентиран със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него. Енергийният одит задължително се извършва от специализирани фирми, които разполагат с необходимия квалифициран персонал и технически средства, необходими за качественото извършване на одита. Екипите включват различни специалисти с професионални квалификации в областите топлотехника/топлоенергетика, архитектура и електротехника. Всеки екип задължително разполага и използва средства за мониторинг на: външна и вътрешна температура, състав на димните газове, скорост на въздуха, параметри на електрическия ток, осветеност и други. Енергийният одит включва няколко етапа.

Етапи на ергийния одит (обследване за енергийна ефективност):

 • Оглед на обекта;
 • Събиране и обработка на информация за разходите и режима на работа на сградата или предприятието;
 • Оценка на актуалното състояние на сградата или предприятието;
 • Разработка на симулационен софтуерен модел за идентифициране на най- подходящите за обекта енергоспестяващи мерки;
 • Предписване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, определяне на необходимата инвестиция за тях, оценка на технико-икономическия ефект от тяхното изпълнение, срокове на откупуване на всяка една мярка и въздействието им върху околната среда;
 • Всеки одит завършва с доклад и резюме, в което се разписват подробно стъпките за подобряване на енергийната ефективност в конкретния обект;
 • Ако обектът е сграда в експлоатация, обследването завършва с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, в който се указва класа на сградата в скалата от A+(най-ефективна) до G (най-неефективна) от скала за класовете на енергопотребление за видовете категории сгради, преди и след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки.

Примери с резултати от извършени обследвания в предприятия и сграда

Представяме Ви седем примера на резултати от направени професионални енергийни одита в предприятия от различни браншове и една сграда. Показани са предписаните енергоспестяващи мерки и технико-икономически разчети на инвестициите и очакваните икономии на енергия и емисии СО2, като резултат от тяхното изпълнение.

1. Предприятие в областта на млечната промишленост

Предписани енергоспестяващи мерки:

– Закупуване на автоматична линия за вакуумно опаковане на кашкавал;

– Енергийно ефективна линия за бутилиране на млечни продукти;

– Нов парен триходов котел.

 

 

ИнвестицияИкономииСрок на откупуване
лв.MWh/год.лв/год.тона СО2/годгод.
4  115,88597 241 103,051 641 7022,75

2.      Предприятие в областта на металолеенето и металообработка

Предписани енергоспестяващи мерки:

– Наклоняема топилна пещ с капацитет 2 000 кг.;

– Стационарна топилна и поддържаща пещ с капацитет 1 000 кг.;

– Машина за леене под налягане на ЦАМ с топли камери 180 т.;

– Машина за леене на специализирани отливки 650 т.;

– Пещ за закаляване – 1 000 кг.;

– Пещи за транспортиране и задържане на стопилката;

– Обмазващи машини и дозатораща машина;

– Рентгенов апарат за откриване на шупли в отливките;

– Съоръжение за рециклиране на отпадни стружки.

ИнвестицияИкономииСрок на откупуване
лв.MWh/год.лв/год.тона СО2/годгод.
2 423 4303 822 ,48674 5241 949,413,59

3.      Предприятие в областта на водоснабдяване и Канализация

Предписани енергоспестяващи мерки:

– Енергийно ефективно обновяване на контролна сграда;

– Слънчева инсталация за топла вода (БГВ);

– Енергийно ефективно осветление;

– Честотни регулатори за компресори аерация;

– Система за автоматизиран енергиен мониторинг.

ИнвестицияИкономииСрок на откупуване
лв.MWh/год.лв/год.тона СО2/годгод.
142 349434,7452 819356,06 2,70

4.      Предприятие в областта на Рециклиране на Отпадъци

Предписани енергоспестяващи мерки:

– Нова система за рециклиране на отпадни суровини и бракувана продукция;

-Замяна на използван в момента мотокар с нов газокар;

-Нов икономичен и енергоефективен челен товарач.

ИнвестицияИкономииСрок на откупуване
лв.MWh/год.лв/год.тона СО2/годгод.
963 4201 258,03269 348668,01 3,58

5.      Предприятие в областта на компютърни хардуерни технологии

Предписани енергоспестяващи мерки:

-Нова система модули за инспекция и ремонт;

-Съоръжения за тестване на батерии;

-Камера за боядисване корпуси на компютри;

-Опаковачна система.

ИнвестицияИкономииСрок на откупуване
лв.MWh/год.лв/год.тона СО2/годгод.
442 00092,92184 84087,69 2,39

6.      Предприятие в областта на селското стопанство

Предписани енергоспестяващи мерки:

– Закупуване на нови трактори John Deere 6110 М и John Deere 8370 R;

-Нови сеялка Poettinger TERRASEM и дискова брана Poettinger TERRADISC 6001 T;

-Ново комплектно оборудване за кравеферма;

-Нова система капково напояване.

ИнвестицияИкономииСрок на откупуване
лв.MWh/год.лв/год.тона СО2/годгод.
1 954 1801 039,47564 961232,233,46

7.      Сграда

Предписани енергоспестяващи мерки:

-Топлоизолиране на външни стени;

-Топлоизолиране на покрив;

-Подмяна на дограма;

-Подмяна на системата за топлоснабдяване.

 

 

ИнвестицияИкономииСрок на откупуване
лв.MWh/год.лв/год.тона СО2/годгод.
697 048934,03113 950304,26,1

Посочените данни са от извършени обследвания от екип с ръководител – инж. Иванка Коемджиева, управител на фирма EnKoRa. За консултации, обследвания, оценки, сертификати и др. можете да се свържете с екипа на тел. 0889 925 918, e-mail: office.enkora@gmail.com.

Фирмата е специализирана в изготвянето на:

 • Обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи и сгради;
 • Изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради (енергиен паспорт);
 • Обследване за енергийна ефективност на задължени лица в съответствие с чл.57 от Закона за енергийната ефективност;
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и общини, във връзка с участие по програми съфинансирани от фондове на Европейски Съюз:
  – Програми за големи предприятия;
  – Програми за малки и средни предприятия;
  – Програми за земеделски фирми;
  – Програми за енергийна ефективност на сгради;
  – Доказване на енергийни спестявания и сертифициране;
 • Оценка на енергийни спестявания с цел получаване на Удостоверения за енергийни спестявания.

Членовете на екипа са професионалисти с дългогодишен опит. Участват в няколко професионални сдружения и организации в областта на инженерните и икономически науки. Професионалният опит на фирмата и нейните сътрудници в областта на енергийната ефективност е придобит по време на над 10 годишната им практика по обследване на сгради, промишлени системи и земеделски фирми. Фирмата е в сътрудничество и работи в екип с водещи консултанстки организиции в страната.

Стъпка 2. Енергиен мониторинг и мениджмънт

Енергийният мониторинг в реално време следва да се осъществява, както през периода на обследването, така и след него.

Защо е необходим енергиен мониторинг на потреблението на енеригията?

Ежемесечното обобщено отчитане на електромерите, каквато е съществуващата практика в момента, предполага пасивно наблюдение на потреблението на енергия в предприятията и сградите.

Ежемесечното отчитане на електромерите единствено за целите на фактурирането (само като разлика ново-старо показание, съответно за дневна и нощна електроенергия) не позволява извършването на записи на потреблението в рамките на денонощието и не позволява проследяване на динамиката на това потребление.

В същото време, динамичното измерване и наблюдение на потреблението на електроенергия дистанционно с интелигентни измервателни устройства и в реално време ( т.н. smart metering) позволява активното участие на ръководствата и на предприятията и сградите. 

Съвременните интелигенти системи осигуряват разполагаемост с данни 24/7 часа в денонощието, като успоредно с това се прави запис, съхранение и сравнение на данните, така че ръководството да може да взима информирани решения за оптимизация на енергопотреблението в предприятието или сградата.

Децентрализираното измерване по консуматори в т. ч. производствени машини или отделни кръгове (зони) позволява да се идентифицират т.н. „Енергийни вампири“ и да се инвестира точно в тяхната замяна с енергоефтивни. Може да се наблюдава отделна консумация на: бойлери, чилъри, термопомпи, асансьори, отделни етажи, ресторанти, лоби барове и др.

Повече информация за системите за енергиен мониторинг и мениджмънт можете да видите тук. 

Стъпка 3. Изграждане на покривни фотоволтаични инсталации

Изграждането на покривни фотоволтаични инсталации в България все още не е така популярно, както в другите европейски страни, като Германия и Италия например.

Реално, почти всяко предприятие, което има подходяща и свободна покривна площ може да инсталира върху нея Покривна фотоволтаична инсталация (Rooftop Photovoltaic). Това е т.н. децентрализирано производство на електроенергия, което осигурява независимост и дългосрочна предвидимост, като същевременно намалява риска от неочакваното покачване на цените на електроенергията.

С произведената електроенергия от слънцето може да се покриват, ако не изцяло, то частично собствените нужди на предприятието, и само недостигащата електроенергия да се купува на свободния пазар. По този начин предприятието си произвежда необходимата за производството му електроенергия и намалява своята зависимост. Успоредно с това спестява енергия от мрежата, спестява пари и редуцира отделянето на вредни емисии в района в който функционира.

Германският опит

В Германия например, изключителна популярност придобива този тип фотоволтаични инсталации след изпълнението на пилотна Програма „10 000 покрива”. Тя имала за цел да провери до колко покривите могат да бъдат използвани за генериране на енергия от Слънцето, без да се унищожават плодородни земи и да се замърсяват с желязо и бетон.

Резултатите били повече от добри, което довело до въвеждане на втора програма „100 000 покрива”, която също е била изпълнена на 100%.

Последната програма е била за „1 000 000 покрива”, която също била успешно изпълнена.

Така Германия доказва, че покривите са идеално място на монтиране на фотоволтаици и тази тенденция ще се запази за в бъдеще.

Защо да инсталирате покривна фотоволтаична инсталация?

Основни предимства на покривните фотоволтаични инсталации Rooftop Photovoltaic пред останалите начини на генериране на енергия са:

 • Фотоволтаиците са най-удобни и най-гъвкави за проектиране и монтиране на почти всякакви повърхности;
 • Процедурата е облекчена;
 • Може да се надгражда до всякаква желана мощност;
 • Въвеждането и извеждането от експлоатация не е свързано с почти никакви допълнителни разходи, както една АЕЦ или ТЕЦ например;
 • КПД на фотоволтаичните панели постоянно се увеличава, като цената на W/р все повече намалява, което е предпоставка за все по-голям добив на енергия от м2;
 • Фотоволтаичните панели са безопасни за работа, нямат движещи се части, взаимозаменяеми са и на пазара има голям избор от продукти, така че да се задоволи вкуса на всеки потребител.

Инвестицията в слънчева енергия Ви дава още:

 • Финансова независимост;
 • Енергийна независимост;
 • Възможност за допълнителни доходи;
 • Намаляване на глобалните СО2 емисии;
 • Чиста околна среда за Вас и децата Ви;

Инвестицията във фотоволтаична система днес, ви осигурява енергийна сигурност утре!

Инвестицията в производство на “зелена енергия” е инвестиция в здравето на нашите деца!

Изпрати запитване за изграждане на фотоволотаична инстлация, чрез формата за контакт!

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.