fbpx

3 стъпки за намаляване разходите за енергия в предприятия и сгради

Енергийно спестяване с измерими резултати, откъде да започнем? 

Много често осъзнаваме, че е необходимо да предприемем действия за подобряване на енергийната ефективност, но не знаем откъде да започнем. Често хаотичното инвестиране не води до очаквания резултат, дори понякога има обратен ефект.

За постигане на енергийно спестяване с измерими резулати е необходимо да бъдат изпълнени няколко стъпки.

Стъпка 1. Енергиен мониторинг и мениджмънт

Енергийният мониторинг в реално време следва да се осъществява, както през целия процес на подобряване на ефективността.

Защо е необходим?

Ежемесечното обобщено отчитане на електромерите, каквато е съществуващата практика в момента, предполага пасивно наблюдение на потреблението на енергия в предприятията и сградите.

Ежемесечното отчитане на електромерите единствено за целите на фактурирането (само като разлика ново-старо показание, съответно за дневна и нощна електроенергия) не позволява извършването на записи на потреблението в рамките на денонощието и не позволява проследяване на динамиката на това потребление.

В същото време, динамичното измерване и наблюдение на потреблението на енергия дистанционно с интелигентни измервателни устройства и в реално време ( т.н. smart metering) позволява активното участие, благодарение на обратната връзка от мониторинга, и вземане на инфирани решения. 

Съвременните интелигенти системи осигуряват разполагаемост с данни 24/7 часа в денонощието, като успоредно с това се прави запис, съхранение и сравнение на данните, така че ръководството да може да взима информирани решения за оптимизация на енергопотреблението в предприятието или сградата.

Децентрализираното измерване по консуматори в т. ч. производствени машини или отделни кръгове (зони) позволява да се идентифицират т.н. „Енергийни вампири“ и да се инвестира точно в тяхната замяна с енергоефтивни. Може да се наблюдава отделна консумация на: бойлери, чилъри, термопомпи, асансьори, отделни етажи, ресторанти, лоби барове и др.

Повече информация за системите за енергиен мониторинг и мениджмънт можете да видите тук. 

Стъпка 2. Енергийна ефективност

За идинтифициране на най-подходящите енергоспестяващи мерки и дейности за подобряване на енергийната ефективност е извършването на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност). Редът за обследване за енергийна ефективност е регламентиран със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него. Енергийният одит задължително се извършва от специализирани фирми, които разполагат с необходимия квалифициран персонал и технически средства, необходими за качественото извършване на одита. Екипите включват различни специалисти с професионални квалификации в областите топлотехника/топлоенергетика, архитектура и електротехника. Всеки екип задължително разполага и използва средства за мониторинг на: външна и вътрешна температура, състав на димните газове, скорост на въздуха, параметри на електрическия ток, осветеност и други. Енергийният одит включва няколко етапа.

Етапи на ергийния одит (обследване за енергийна ефективност):

 • Оглед на обекта;
 • Събиране и обработка на информация за разходите и режима на работа на сградата или предприятието;
 • Оценка на актуалното състояние на сградата или предприятието;
 • Разработка на симулационен софтуерен модел за идентифициране на най- подходящите за обекта енергоспестяващи мерки;
 • Предписване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, определяне на необходимата инвестиция за тях, оценка на технико-икономическия ефект от тяхното изпълнение, срокове на откупуване на всяка една мярка и въздействието им върху околната среда;
 • Всеки одит завършва с доклад и резюме, в което се разписват подробно стъпките за подобряване на енергийната ефективност в конкретния обект;
 • Ако обектът е сграда в експлоатация, обследването завършва с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, в който се указва класа на сградата в скалата от A(най-ефективна) до G (най-неефективна) от скала за класовете на енергопотребление за видовете категории сгради, преди и след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки.

Едва след изготвяне на енергиен одит може да се пристъпи към прилагането на енергоспестяващи мерки и чрез енергийния мониторинг в реално време да се проследява ефекта от прилагането им.

Стъпка 3. Изграждане на локални системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници

Изграждането на покривни фотоволтаични инсталации в България все още не е така популярно, както в другите европейски страни, като Германия и Италия например, но набира популярност все повече и повече.

Реално, почти всяко предприятие, което има подходяща и свободна покривна площ може да инсталира върху нея Покривна фотоволтаична инсталация (Rooftop Photovoltaic). Това е т.н. децентрализирано производство на електроенергия, което осигурява независимост и дългосрочна предвидимост, като същевременно намалява риска от неочакваното покачване на цените на електроенергията.

С произведената електроенергия от слънцето може да се покриват, ако не изцяло, то частично собствените нужди на предприятието, и само недостигащата електроенергия да се купува на свободния пазар. По този начин предприятието си произвежда необходимата за производството му електроенергия и намалява своята зависимост. Успоредно с това спестява енергия от мрежата, спестява пари и редуцира отделянето на вредни емисии в района в който функционира.

Германският опит

В Германия например, изключителна популярност придобива този тип фотоволтаични инсталации след изпълнението на пилотна Програма „10 000 покрива”. Тя имала за цел да провери до колко покривите могат да бъдат използвани за генериране на енергия от Слънцето, без да се унищожават плодородни земи и да се замърсяват с желязо и бетон.

Резултатите били повече от добри, което довело до въвеждане на втора програма „100 000 покрива”, която също е била изпълнена на 100%.

Последната програма е била за „1 000 000 покрива”, която също била успешно изпълнена.

Така Германия доказва, че покривите са идеално място на монтиране на фотоволтаици и тази тенденция ще се запази за в бъдеще.

Защо да инсталирате покривна фотоволтаична инсталация?

Основни предимства на покривните фотоволтаични инсталации Rooftop Photovoltaic пред останалите начини на генериране на енергия са:

 • Фотоволтаиците са най-удобни и най-гъвкави за проектиране и монтиране на почти всякакви повърхности;
 • Процедурата е облекчена;
 • Може да се надгражда до всякаква желана мощност;
 • Въвеждането и извеждането от експлоатация не е свързано с почти никакви допълнителни разходи, както една АЕЦ или ТЕЦ например;
 • КПД на фотоволтаичните панели постоянно се увеличава, като цената на W/р все повече намалява, което е предпоставка за все по-голям добив на енергия от м2;
 • Фотоволтаичните панели са безопасни за работа, нямат движещи се части, взаимозаменяеми са и на пазара има голям избор от продукти, така че да се задоволи вкуса на всеки потребител.

Инвестицията в слънчева енергия Ви дава още:

 • Финансова независимост;
 • Енергийна независимост;
 • Възможност за допълнителни доходи;
 • Намаляване на глобалните СО2 емисии;
 • Чиста околна среда за Вас и децата Ви;

Инвестицията във фотоволтаична система днес, ви осигурява енергийна сигурност утре!

Инвестицията в производство на “зелена енергия” е инвестиция в здравето на нашите деца!

Започнете енергийното спестяване още сега чрез 3-те стъпки за подобряване на вашата енергийна ефективност!

Ако статията Ви е била полезна или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889969505 или да ни изпратите запитване чрез формата за контакт!

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.