100% финансиране за енергийна ефективност на твоя дом

Защо да търсите финансиране за енергийна ефективност?

Писна ли Ви да плащате големи сметки за парно, газ или ток например и да изхвърляте доставената топлина през прозорците, стените, покрива или през комина? Вече сте наясно, че вероятната причината за това е в ниската енергийна ефективност на дома.  Взели сте решение да подобрите ефективността на своя дом, да плащате по-малки сметки за енергия и да осигурите по-чист въздух за Вас, Вашите деца и внуци.

Чудесно, първата стъпка вече е направена!

Следващата стъпка е да предприемете действия за осигуряване на финансиране и подобряване ефективността на Вашия дом.

В няколко поредни публикации ще Ви покажем съществуващите възможности за предоставяне на финансиране на физически лица за повишаване на енергийната ефективност в дома. Ще Ви представим Програмата за енергийна ефективност за дома REECL, Програмата Desiree gas за газификация на дома, възможностите за кредитиране на физически лица от Фонда за енерегийна ефективност и възобновяеми източници и др.

Програма за енергийна ефективност за домакинства REECL (Residential Energy Efficiency Credit Line)

REECLПрограмата REECL предоставя едновременно кредит и безвъзмездна финансова помощ (грант), като по този начин осигурява 100% финансиране на изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност за българските домакинства.

Кой осигурява средствата?

Безвъзмездните средствата се осигуряват от Международния фонд Козлодуй (МФК), чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с участието на Министерството на енергетиката.

Кредитите се осигурават от две утвърдени български банки-банки участници:

 • Обединена българска банка (ОББ)
 • Банка Пиреос България

Банката оценява кредитоспособността и допустимостта на предложения от Вас проект за енергоспестяване. При успешна оценка се сключва договор за кредит „Енергийна ефетивност“ по условията на избраната банка.

Безвъзмездната помощ (гранта) е процент от главницата на кредита. Той се приспада след успешно завършване на проекта и след окончателно изпълнение на условията на програмата. Според условията на програмата, грантът може да се предостави единствено в комбинация с използването на кредит „Енергийна ефективност“ от банките участници в програмата.

Колко е безвъзмездното финансиране?

 • 10% от главницата по кредита за къщи с едно и две самостоятелни жилища;
 • 20% от главницата по кредита за проекти в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни жилища.

Каква е максималната помощ, която може да бъде усвоена?

 • Максималната кумулативна безвъзмездна помощ за едно физическо лице е левовият еквивалент на €5,000, а за юридическо лице – €200,000.
 • Максималната кумулативна сума на кредитиране на обект еднофамилна или двуфамилна къща не може да превишава левовия еквивалент на  €50,000, а за многофамилен блок – €1,000,000.

Кой може да кандидатства?

 • Домакинствата;
 • Сдружения на етажни собственици;
 • Фирми за услуги (професионални домоуправители, фирми изпълняващи договори за енергийно спестяване с гарантиран резултат – ЕСКО, предприемачи и строители)

Какви енергоспестяващи мерки се финансират по програмата?

 • Енергоефективни прозорци;
 • Изолация на стени, подове и покриви;
 • Термопомпени климатични системи;
 • Ефективни печки и котли на биомаса;
 • Слънчеви нагреватели за вода;
 • Ефективни газови котли и газификационни системи;
 • Интегрирани в сградата фотоволтаични системи;
 • Абoнатни станции и сградни инсталации;
 • Рекуперативни вентилационни системи и енергоефективни асансьори.

Кредити и безвъзмездни средства се предоставят само при условие, че се монтират нови допустими (от списък) системи и съоръжения за подобряване на енергийната ефективност, които не са рециклирани или реновирани. Средствата се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Частичното изолиране на отделни апартаменти в многофамилни жилищни сгради не е допустимо.

Кой изпълнява енергоспестяващите мерки?

Енергоспестяващите мерки се изпълняват от специално регистрирани за целта допустими (от списък) изпълнители, които притежават съответните лицензии за доставка и инсталиране на избраното оборудване, застраховки, разполагат с необходимия квалифициран персонал, имат капацитета да поддържат инсталираното оборудване, осигуряват и спазват необходимото качество, срокове и бюджети.

Какъв е срокът за отпускане на безвъзмездната помощ?

Срокът за получаване на гранта е максимум 4 месеца от датата на отпускане на кредита от банката и след констатиране на успешно завършване на проекта. За сгради в строеж максималния срок е срокът за въвеждане на сградата в експлоатация.

За какви типове жилища се отпуска финансиране?

  • Съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;
  • Съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;
  • Къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;
  • Многофамилни жилищни сгради в строеж, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата.

Преди изпълнение на енергоспестяващи мерки е необходимо да се направи обследване за енергийна ефективност с помощта на специализирани за тази цел обследващи компании. Те ще препоръчат най-подходящите за конкретната сграда мерки и ще направят енергийна и финансова оценка на инвестицията и очакваните ползи от изпълнението на мерките.

Какви са необходимите документи за кандидатстване по Програмата?

За кредита:

Искане за кредит, в което да са записани всички задължителни реквизити и декларативни текстове:

За обекти „къща в строеж” или „блок в строеж”: инвестиционен проект, разрешение за строеж, сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда;

За обекти „къща в ремонт” или „блок в ремонт”: проектна документация и оферти, които трябва да съдържат:

 • имената на кредитоискателя;
 • пълен адрес на монтаж;
 • данни на доставчика – име, регистрационен номер, адрес и телефон;
 • пълно наименование и описания на технологията, подробни технически характеристики (технически проект за сложни решения), спецификация и описание на основните и допълнителните съоръжения и материали;
 • дата, валидност, име и подпис на издателя на офертата, печат на фирмата.

За гранта:

След приключване на строително-монтажните дейности в дома трябва да изискате от фирмата- изпълнител следните документи:

За сгради в ремонт:

 • Искане за безвъзмездна помощ;
 • Протокол за извършените работи. В протокола за извършени работи задължително трябва да се съдържат трите имена и адрес на клиента, пълен и точен адрес на монтаж, пълно и точно наименование на монтираните технологии, подробно описание на извършените дейности и използвани основни и допълнителни съоръжения и материали, дата на приключване на проекта, име и подпис на лицето, изготвило протокола и печат на фирмата.
 • Фактура – Оригинал;
 • Касов бон или платежно нареждане.

За сгради в строеж:

 • Искане за безвъзмездна помощ;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • Технически Паспорт;
 • Сертификат за енергийни характеристики на сградата.

Документите следва да представят на кредитния служител препоръчително в тримесечен срок, но не повече от четири месеца, след датата на отпускане на кредита или не по-късно от срока, определен в договора за кредитиране.

Къде може да се подадат документи за кандидатстване за кредит и грант?

В клоновете на участващите банки или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки.

Важно е да знаете още…

Средствата по Програмата REECL са ограничени. Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат до 31 декември 2018 г.

Повече информация можете да прочетете от страницата на програмата www.reecl.org.

Вижте как можете да се възползвате още и от 30 % безвъзмездно финансиране за газификация на дома по проект Desire Gas.

You May Also Like

One thought on “100% финансиране за енергийна ефективност на твоя дом

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish