fbpx

Общи условия

Общи условия за ползване на сайта www.energbg.com

Настоящите Общи условия уреждат реда и начина на ползване на предоставяните от „ЕНЕРГБГ” ДЗЗД, с ЕИК 177135346, информационни услуги от потребителите на уебсайт: www.energbg.com и урежда отношенията между „ЕНЕРГБГ” ДЗЗД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на услугите, достъпни чрез уебсайта www.energbg.com.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Потребителите декларират, че с използването на сайта се съгласяват с настоящите Общи условия.

чл.2. За промяната на настоящите общи условия не се изисква предварителното и изрично уведомяване на потребителите.

чл.3. Потребителите дават своето съгласие, че се считат за надлежно уведомени относно промените в тези Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на уебсайт www.energbg.com.

чл.4. В случай на несъгласие с настоящите общи условия или част от тях, потребителят следва да не използва уебсайт www.energbg.com.

чл.5. Отношенията между дружеството и потребителите се уреждат от последната валидна версия на Общите условия, публикувана на уебсайт www.energbg.com.

ІI. ПОТРЕБИТЕЛИ

чл.6. По смисъла на настоящите Общи условия, потребителите на сайта са две категории:
Регистрирани потребители – потребители, които са регистрирани на сайта www.energbg.com, чрез въвеждане е-mail адрес, потребителско име парола и др. Регистрацията по предходното изречение е напълно безплатна и доброволна;
Нерегистрирани потребители – потребители, посещаващи уебсайт www.energbg.com без да извършват регистрация;

IIІ. УСЛУГИ

чл.7 (1).Интернет страницата на Дружеството предоставя на двете категории потребители следните услуги:
– Достъп до информационните ресурси на сайта, мобилни приложения, оферти за покупка на стоки, текстове, бази данни, графики, аудио и видео материали, новини, снимки, концепции и други;

(2) На регистрираните потребители се предоставят допълнителни услуги, включително, но не само: възможност да задават поръчки на стоки, да участват във форуми и блогове на сайта, да оценяват и докладват на модератор вече публикувани мнения.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

чл.8. Потребителят има право да разглежда уебсайт www.energbg.com, да ползва посочените услуги на сайта за единствено за лични нужди и с некомерсиални цели, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта.

чл.9. Потребителят се задължава:
– да не поставя, изпраща и предава материали, противоречащи на добрите нрави, морала, интернет етиката и законодателството;
– да не поставя, изпраща и предава материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не накърнява доброто име на другиго и да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

V. АВТОРСКИ ПРАВА

чл.10. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само марки, текстове, изображения, база данни, графики, снимки), материали, софтуерни програми и мобилни приложения, публикувани на сайта принадлежат на Дружеството, на дружество от групата му, негови контрагенти и/или други посочени правоносители. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, Закон за марките и географските означения и подзаконовите актове по прилагането им. Нерегламентираното им използване представлява правонарушение и има за последица гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

VІ. РЕКЛАМИ

чл.11.(1) Дружеството си запазва правото да позиционира на сайта всякакъв тип рекламни материали, включително, но не само: препратки към страници или приложения, които се оперират от трети страни, рекламни банери и други, като не носи отговорност за съдържанието им, техния характер и достоверност, доколкото друго задължение не му се вменява от приложимото българско законодателство.

(2) Дружеството не отговаря за каквито и да е преки или косвени загуби, пропуснати ползи или последвали вреди, причинени на Потребителя в резултат на използване на такива връзки към уебсайтове на трети лица.

VIІ. НЕПОИСКАНИ СЪОБЩЕНИЯ

чл. 12. (1) Регистрираните потребители изрично се съгласяват, че „ЕНЕРГБГ” ДЗЗД има правото да им изпраща непоискани търговски съобщения по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.
(2) Регистрираните потребители имат право да поискат от Дружеството да преустанови изпращането на непоискани търговски съобщения чрез промяна в настройките на личния им профили и/или чрез изпращане на съобщение на електронната поща на Дружеството.

VIIІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

чл. 13. Настоящите Общи условия не са приложими за услуги, за които има отделни правила / общи условия.

IX.ОТГОВОРНОСТ

чл.14.(1).Страните се съгласяват, че:
(2) При настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само: случаи на непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства, затруднения в глобалната мрежа, случаи на неразрешена намеса или достъп на трети страни във функционирането на сайта, Дружеството няма да носи отговорност за непредоставяне на услугите по чл. 7 или предоставянето им с влошено качество.

(3) Дружеството няма да носи отговорност за непредоставяне на услугите по чл. 7 или предоставянето им с влошено качество при извършване на профилактики и тестове на връзки, мрежи или софтуер на Сайта.
(4) Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от потребителя или от трети лица, настъпили вследствие прекратяването, изменянето или ограничаването на услугите, посочени в чл. 7, изтриването, загубването, или непълнота на съобщения, материали или информация, пренасяни, записвани или станали достъпни чрез уебсайт www.energbg.com.

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

чл.15. За всички неуредени въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ХІ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

чл.16. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване от компетентните български съдилища. Дружеството съветва потребителите редовно да извършват проверки на сайта с цел запознаването им с последната актуална версия на Общите условия.

Настоящите Общи условия са в сила от 14.02.2017 г.

 

БългарскиEnglish